Akadálymentes verzió

Aktuális híreink

Laptapír

Kedves Olvasóink!

Könyvtárunkban már igénybe vehető a Laptapír!

A folyamatosan növekvő adatbázisban jelenleg 140 magazin, napilap érhető el – többek között az IPM, Blikk, Joy, Hihetlen Magazin, Buci Maci – legfrissebb és régebbi számai.

Tudomány, ismeretterjesztés, mezőgazdaság, szórakozás, kultúra, humor, gyermekirodalom, képregény egy kattintásra.

Böngéssz, lapozz, olvass digitálisan!

További információ: Laptapir.hu

Igazgatói pályázat

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HÍRDET

a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Integrált kulturális intézményvezetőként feladata az intézmény és telephelyei szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy egyéb szerződés, szabályzat nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval. 

Pályázati feltételek: 
-    a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése alapján a rendelet 1. melléklet 4. vagy 9. pontjában meghatározott követelményeknek való megfelelés,
-    az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában annak vállalása, hogy ezt a munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi),
-    büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
-    cselekvőképesség,
-    magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-    legalább hároméves vezetői gyakorlat,
-    helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
-    részletes szakmai önéletrajz, 
-    a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata, 
-    a feltételként előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata,
-    szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységről igazolás(ok) másolata,
-    az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó szakmai és vezetői program,
-    igazolás az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzésen részt vesz vagy igazolás a képzés elvégzésének kötelezettsége alóli mentességről,
-    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a büntetlen előéletet és hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
-    nyilatkozatok: 
•    nyilatkozat a bérigényről,
•    hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
•     hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,
•    az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról,
•    a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
•    arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
•    vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2023. január 1.

A munkaviszony időtartama: határozott, 2023. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig szól. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (munkarendje kötetlen).

A munkavégzés helye: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.
Munkabér: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor Hajnalka jegyző nyújt a 06-83-505-538-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága, valamint Emberi Erőforrások Bizottsága tagjaiból álló, a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi. 
A megbízásról a pályázatok testületi elbírálást megelőző bizottsági véleményezését követően Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa, illetve amennyiben a benyújtott pályázat a pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeknek nem felel meg, a kiíró érvénytelennek tekinti, annak bizottsági véleményezésétől eltekint. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatot személyesen vagy postai úton Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell benyújtani, „Goldmark Károly Művelődési Központ igazgató” megjegyzés borítékon történő feltüntetésével.

Pályáztató a benyújtási határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány és a nyilatkozatok kivételével - melyet legkésőbb a véleményező bizottság üléséig kell bemutatni – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 

Megjegyzés:
Az intézményvezetői munkakör magába foglalja:
Az integrált kulturális intézményvezető feladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása, a település könyvtári és közművelődési tevékenységének irányítása.

PDF formátumban megtekinthető ide kattintva

Zöld Minősítés Díj

Örömmel és büszkén tudatjuk, hogy a Fejér György Városi Könyvtár elnyerte a Zöld Minősítés Díjat!
A Zöld Minősítés kezdeményezés megálmodója a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (FICSAK), szakmai támogatója a Zöld Követ. A Zöld Minősítés Díj az első haza integrált és ingyenes Zöld Minősítés rendszer, mely a jelenleg meglévő magyarországi szabályozással párhuzamosan működik társadalmi támogatottsággal és elfogadottsággal. A minősítési rendszer célja, hogy erősítse és ösztönözze a vállalkozások és a szolgáltató helyek környezettudatos működését.

Könyvtárunknak is fontos a környezettudatosság, hogy minél zöldebb és fenntarthatóbb világban éljünk.
Ígérjük, hogy a jövőben is a fenntarthatóság és a környezettudatosság szempontjait figyelembe véve dolgozunk!

 

Nemes Nagy Ágnes olvasópályázat felhívásaGyermekkönyvtár

Kedves Olvasók!

Idén 100 éve született Nemes Nagy Ágnes.

Ehhez kapcsolódva olvasópályázattal tisztelgünk az emléke előtt.

Információk és a pályázati anyag innen letölthető

Zeppelin tér felújítása

A tér lezárása alatt könyvtárunk csak a Bakacs utca felől, gyalogosan közelíthető meg!

Továbbra is szeretettel várjuk Önöket!

További információk az alábbi linken:

Keszthely honlapja